ยินดีต้อนรับสู้ บล็อกของผม นายสาธิต ขำอิ่ม 554144071 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 หมู่2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนให้อนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้

             -  1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
             -  2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
             -  3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
             -  4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
             - 5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
            -  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
            -  7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
            -  8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            -  9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
            - 10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            - 11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            - 12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

                    หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม
                    เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
                    หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                    หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
                    หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
                    หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
                    หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                    หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                    หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                    หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                    หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

                 1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
                   2. เทคนิควิธีสอน
                   2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                   2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                   2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น

                       - การซักถาม
                       - การอภิปราย
                       - การทำแบบฝึกหัด
                       - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง

                   ความมีเหตุผล

                   ความพอประมาณ

                   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

                     - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

                     - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


 คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                    ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

                      - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                      - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                      - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                      - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                      - มีความคิดสร้างสรรค์
                      - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                      - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

                                                                          1. ห้องสมุด
                                                                          2. อินเตอร์เน็ต
                                                                          3. เอกสารประกอบการสอน
                                                                          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                                                                          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                                                                          6. ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล


 1. การวัดผล

      1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
      1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
      1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
      1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
      1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
     1.5 สอบปลายภาค 20 %          2. การประเมินผล

                                                      ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
                                                      ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
                                                      ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
                                                      ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
                                                      ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
                                                      ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
                                                      ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
                                                      ระดับคะแนน 0 – 4 ค่าระดับคะแนน E

ขอเชิญดูเนื่อหา ที่หน้าสนใจ ตามลิ้งค์หน่วย ด้านบนได้นะครับ

 <<<<<<<<<<<<<<< เนื่อหาน่ารู้ >>>>>>>>>>>>>>>ไส้ดินสอมหากาฬทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น

45 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกสวยค่ะ แต่หน้าจะปรับสีตัวอักษรให้หลากหลายนะค่ะจะได้ดึงดูดความสนใจผู้อ่านมากยิ่งขึ้น....หัวบล็อกก็สวยมากค่ะ....

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณจร้าเหม๋ย สำหรับคำแนะนำดีดี จาได้เอาไปปรับปรุงแก้ใข ถ้ามีตรงไหนอีกบอกได้นะครับ... ^_^

   ลบ
 2. สำหรับหัวบล๊อคการออกแบบจัดวางถือว่าดีครับ ส่วนของการวางเนื้อหาก็ถือว่าวางเนื้อหาได้ดี แต่จะดึงดูดคนให้อ่านและทำให้คนอ่านง่ายผมคิดว่าน่าจะใส่สีตัวหนังสือเข้าไปด้วยนะครับ
  โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับผม สำหรับคำแนะนำดีดี ผมจะนำเอาไปปรับปรุงแก้ใขต่อไปนะครับ... ^_^

   ลบ
 3. พี่นู๋แอม โดยภาพรวมทั้งหมดสวยและลงตัวตามแบบที่อาจารย์ให้ทำแล้วครับ ทั้งทางด้านสีสัน และการจัดเรียง ข้อมูลที่นำมานำเสนอ แต่สุดท้ายพี่ พี่เพิ่ม " งานกลุ่ม " ต่อจากหน่วยที่ 9 ด้วยนะครับ ก็ โอเครเป๊ะเวอร์นะครับ 555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคอมเม้นและคำแนะนำนะครับ

   ลบ
 4. ส่วนหัวของบล็อกสวยมากครับพี่แอม ทุกอย่างในบล็อกเกือบจะเป๊ะ ติดตรงตัวหนังสือเนื้อหาผมว่าเล็กไปนิดนะครับ อย่างอื่นดีหมดครับ ขอให้พี่แอมอัพความรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อที่เกียวข้อง เข้ามาเรื่อยๆนะครับ
  จบคอมเม้นครับ ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำติชมมนนะครับ

   ลบ
 5. ส่วนของหัวบล๊อคสวยมากค่ะ ของตกแต่งบล๊อกก้อขเข้ากัน อ่านแล้วสบายตา เพลงก้เพราะดีค่ะ สีสันของตัวหนังสื่อเข้ากับที่ขั้นระหว่างหัวขอน่ารักดีค่ะ ภาพรวมๆดูแล้วสบายตา น่ารักดีค่ะ เนื้อหาที่เอามาลงก้มีประโชยน์มากค่ะ เหมาะสำหรับบุคคลที่มาศึกษาเกี่ยวกับไอที

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับ ^^

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อก สวยดี ครับพี่แอม แล้วการ ตกแต่ง บล็อกดูแล้วสบายตาดี ครับ
  ส่วนเรื่องตัวหนังสือ เล็กไปหน่อย อ่าน ไม่ถนัด ขี้เกียจ พี่
  เนื้อหาดีมากครับ ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้ง แล้ว ไลท์ เลย พี่ ^__^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำติชมคับ วัยรุ่น :3

   ลบ
 8. หัวบล็อกสวย สีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน
  ตัวหนังสือของบทความ พอดี สีสวย อ่านง่าย สบายตา และมีเส้นคั้นระหว่างบทความ ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ
  ด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ จัดได้สวยงาม ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหับคอมเม้นคำติชมนะฮะ น้องหมู ^_^

   ลบ
 9. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ ตกแต่งได้สวยงามค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณ สำหรับคำติชมครับ น้องวาวา :))

   ลบ
 10. หัวบล็อกสวยและเด่นมาก เนื้อหาเหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ภาพและVDOก็จัดรูปแบบได้เหมาะสมดีค่ะ ส่วนตัวอักษรเกดว่าน่าจะเปลี่ยนสีตัวอักษร จะได้ดูอ่านง่าย ^_^ โดยรวมแล้วน่าสนใจดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณ สำหรับคำติชมจร๊ะ นู๋เกด ^_^

   ลบ
 11. หัวบล็อกสวย สีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน
  ตัวหนังสือของบทความ พอดี สีสวย อ่านง่าย สบายตา และมีเส้นคั้นระหว่างบทความ ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ
  ด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ จัดได้สวยงาม ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมและคอมเม้นดีดีนะครับ ^_^

   ลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ

   ลบ
 13. สาธิตเริ่มต้นบทเรียนได้ดีแล้ว ออกแบบหัวเว็บบล็อกได้สวยดึงดูดความสนใจได้ดี มีการศึกษาค้นคว้าสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้หลากหลายทำให้เว็บบล็อกเป็นสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง มีประโยชน์สำหรับผุ้ชมหรือผู้เรียนเป็นอย่างดี ขอให้สาธิตรักษาคุณภาพของผลงานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณท่าน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติครับผม ผมจะพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับ ขอบคุณครับ

   ลบ
 14. หัวบล็อกสวยค่ะ เนื้อหาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ภาพรวมบล็อกนี้สวยและเรียบง่ายดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชนครับ

   ลบ
 15. หัวบล้อกสวยดีค่ะเนื้อหากำลังพอดี
  แต่ส่วนเนื้อหาน่าจะจัดให้เรียบร้อยกว่านี้นะค่ะ
  แล้วจะสวยมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่มชมครับ

   ลบ
 16. บล็อกพี่แอมเริ่มจากหัวบล็อกนะ ทำได้สวยงามมาก ใช้สีสันที่สดใสน่ารักน่าสนใจดี เนื้อหาก้ออ่านง่ายสบายตา มีเส้นคั่นตกแต่งน่ารักมาก โดยรวมถือว่าดีค่ะำีพี่ ก็ขอใหพี่แอมรักษาผลงานที่ดีอย่างนี้ต่อไปน่ะจ๊

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ

   ลบ
 17. เริ่มตั้งแต่หัวบล็อกเลยนะครับ หัวบล็อกทำได้น่าสนใจมากสวายงามมากครับ บทความก็จักเป็นระเบียบน่าสนใจ ทำให้ชวนน่าอ่ามากยิ่งขึ้น มีสิ่งดึงดูดความสนใจได้ดี ข้อมูลในบล็อกก็มีประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาชม โอยรวมของบล็อกทำได้สุดยอดมากครับ ทำดีทำต่อไปครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ

   ลบ
 18. หัวบล็อกดูเด่นมาก สวงานดี บทความก็จัดได้เป็นระเรียบน่าอ่าน น่าสนใจ เนื้อหาแน่น วีดีโอแยกเป็นหัวเรื่องอย่างสวยงาม จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพรวมน่าสนใจมาก สิ่งที่ควรจะปรับ ภาพร่วมบล็อกนี้สวยและเรียบง่ายดีค่ะ

  ตอบลบ
 19. หัวบล๊อกเด่นมาก ใช้กราฟฟิคได้ดี สวยงามและดึงดูดความสนใจให้น่าอ่าน ส่วนของเนื้อหา มีเว้นวรรคเป้นช่วงๆทำไมรู้สึกว่าตัวหนังสือไม่เยอะจนเกินไป ขนาดและสีสันอ่านแล้วสบายตา มีเส้นแบ่งหัวข้อที่เว้นช่วงให้ผู้อ่านได้พักสายตา มีวีดีโอหลากหลาย จัดเรียงได้อย่างสวยงาม น่าอ่านน่าเข้ามาศึกษามาก

  ตอบลบ
 20. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ แต่ตัวหนังสื้อ เล็กไป แล้วสีเท่ามองไม่ค่อยชัดครับ

  ตอบลบ
 21. เริ่มจากหัวบล็อกเลยแล้วกันนะค่ะหัวบล็อกสวยดีดูแล้วสบายตาตกแต่งได้สวยงามมากจัดวางได้เป็นอย่างดี
  เนื้อหาครบถ้วนมีการตกแต่งด้วยสีที่สวยงามและตัวขั้นข้อความที่สบายตาจัดวางเนื้อหาได้สวยมีการเว้นวรรคได้ถูกต้องมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วยจัดวางตามลำดับได้เหมาะสมและเมืื่อเปิดเข้าไปดูแล้วทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะมากแต่พื้นหลังน่าจะเป็นพื้นที่เรีบยกว่านี้เพราะดูแล้วลายตานอกนั้นสมบูรณ์มากค่ะ

  ตอบลบ
 22. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ แต่ตัวหนังสื้อ เล็กไป แล้วสีเท่ามองไม่ค่อยชัดครับ

  ตอบลบ
 23. สวัสดีจร้า นายสาธิต คำอิ่ม หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงาม สีสันสดใส น่าสนใจอ่าน เนื้อหาของบทครบถ้วนสมบรูณ์เลทีเดียว ควรปรับสีของตัวหนังสือให้เข็มมากกว่านี้ และควรปรับขนาดตัวหนังสือใหญ่ขึ้นอีกนิด ส่วนลิงค์ทั้ง2ข้างเหมาะกบการเรียน มีที่ขันระหว่างแต่ละหัวข้อ

  ตอบลบ
 24. สวัสดีครับ เริ่มตั้งแต่หัวบล็อกเลยนะครับ ทำได้สวยมากครับ ส่วนขอความก็จัดเป็นระเบียบ อ่านแล้วสบายตา ทำให้รู้สึกผ่อนคล้าย ส่วนวิดีโอกับลิ้งบทความ ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป บล็อกโดยร่วมสวยงายมากครับทุกอย่างลงตัวดีครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 25. หัวบล็อคทำได้สวยงามมากส่วนเนื้อหาใช้สีสันที่สดใสน่ารักน่าสนใจดี เนื้อหาก้ออ่านง่ายสบายตา มีเส้นคั่นตกแต่งน่ารักมาก ทำให้ไม่น่าเบื่อ

  ตอบลบ
 26. หัวบล็อกดูเด่นสวยและดูดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมมาก ภาพพื้นหลังก็เลือกได้เหมาะสมสวยงามมาก ตัวอักษรก็อ่านง่ายทั้งขนาดและสีสันของตัวอักษรร่วมๆแล้วดูดี ส่วนคลิปวิดีโอและก็ลิงก์ชื่อเพื่อนครบถ้วนสมบูรณ์ดีเรียงตามลำดับชื่อได้ถูกต้องการตกแต่งประกอบตัวเนื้อหาก็น่ารักดีหนูว่าบล็อกของพี่สวยมากคะ

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะ สาธิต !!! หัวบล๊อกโดนเด่น น่าสนใจมาก การตกแต่งโดยภาพรวมดี เหมาะแก่การนำไปเป็นสื่อการสอน มีวีดีโอที่น่าสนใจ รูปภาพตกแต่งองค์ประกอบครบถ้วน และสมบูรณ์ พื้นหลังเรียบง่าย และน่าอ่าน ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมไม่เบื่อ และได้ความรู้ จากบล็อกนี้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ