ยินดีต้อนรับสู้ บล็อกของผม นายสาธิต ขำอิ่ม 554144071 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 หมู่2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวครับยินดีต้อนรับ สู้บล็อกของผมนะครับ ในบล็อกนี้อาจมีเนื้อหาที่ท่านสนใจ
และน่าศึกษาติดตาม หรือสิ่งที่มีประโยชน์
แก่ท่านผู้มาเยี่ยมชม
ไม่มากก็น้อยครับ

ผมชื่อ : นายสาธิต ขำอิ่ม ชื่อเล่น : แอม
รหัสนักศึกษา : 554144071 ชั้นปีที่ 2 สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนให้อนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้

             -  1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
             -  2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
             -  3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
             -  4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
             - 5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
            -  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
            -  7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
            -  8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            -  9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
            - 10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            - 11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            - 12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

                    หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม
                    เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
                    หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                    หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
                    หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
                    หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
                    หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                    หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                    หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                    หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                    หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

                 1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
                   2. เทคนิควิธีสอน
                   2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                   2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                   2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น

                       - การซักถาม
                       - การอภิปราย
                       - การทำแบบฝึกหัด
                       - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง

                   ความมีเหตุผล

                   ความพอประมาณ

                   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

                     - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

                     - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


 คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                    ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

                      - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                      - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                      - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                      - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                      - มีความคิดสร้างสรรค์
                      - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                      - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

                                                                          1. ห้องสมุด
                                                                          2. อินเตอร์เน็ต
                                                                          3. เอกสารประกอบการสอน
                                                                          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                                                                          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                                                                          6. ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล


 1. การวัดผล

      1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
      1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
      1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
      1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
      1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
     1.5 สอบปลายภาค 20 %          2. การประเมินผล

                                                      ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
                                                      ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
                                                      ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
                                                      ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
                                                      ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
                                                      ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
                                                      ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
                                                      ระดับคะแนน 0 – 4 ค่าระดับคะแนน E

ขอเชิญดูเนื่อหา ที่หน้าสนใจ ตามลิ้งค์หน่วย ด้านบนได้นะครับ

 <<<<<<<<<<<<<<< เนื่อหาน่ารู้ >>>>>>>>>>>>>>>ไส้ดินสอมหากาฬทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น